Fil:Let's Take Care of the Poultry. I am a Fine War Hen. I Eat Little and Produce a Lot WDL361.png

Frå Wikiquote
Hopp til navigering Hopp til søk

Opphavleg fil(1 024 × 1 448 pikslar, filstorleik: 2,37 MB, MIME-type: image/png)

Denne fila er frå Wikimedia Commons og kan verta nytta av andre prosjekt. Skildringa frå filskildringssida der er vist nedanfor.Commons-logo.svg

Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:


Skildring

Opphavsperson
Русский: Дуанн, Г.
Français : Douanne, G.
English: Douanne, G.
中文: G·杜阿纳
Português: Douanne, G.
العربية: داوان، جي.
Español: Douanne, G.
Tittel
Русский: Позаботимся о домашней птице. Я замечательная военная курица. Я ем мало, а пользы приношу много
Français : Soignons la basse-cour. Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produis beaucoup.
English: Let's Take Care of the Poultry. I am a Fine War Hen. I Eat Little and Produce a Lot
中文: 好好照顾家禽。我是一只战时好鸡。我吃得少,产得多
Português: Vamos cuidar das aves domésticas. Sou uma boa galinha de guerra. Como pouco e produzo muito
العربية: دعونا نهتم بالدواجن. أنا دجاجة مفيدة إبّان الحرب. آكل القليل وأُنتج الكثير
Español: Cuidemos a las aves de corral. Soy una buena gallina de guerra: como poco y produzco mucho.
Skildring
Русский: На этом небольшом плакате, выпущенном в 1918 году во Франции, изображена курица, сидящая на куче яиц под заголовком "Позаботимся о домашней птице" и над основной подписью: "Я замечательная военная курица. Я ем мало, а пользы приношу много". Целью плаката был призыв к населению Франции экономить продукты и другие дефицитные товары, поддерживая таким образом военные действия страны. В отличие от многих других плакатов, выпускавшихся профессиональными художниками, этот плакат был создан шестнадцатилетним учеником (или ученицей), подписавшимся как "Г. Дуанн". Данный плакат был частью организованной на заключительном этапе войны правительственной инициативы по использованию детского творчества в целях государственной пропаганды. Французский комитет "Comité national de prévoyance et d'économies" провел среди школьников конкурс по созданию плакатов и опубликовал многие из лучших работ.
Цыплята; Яйца; Поставки продовольствия; Домоводство; Плакаты военного времени; Первая мировая война, 1914-1918 гг.
Français : Cette affichette, produite en France en 1918, montre une poule couvant un tas d'œufs sous la légende « Soignons la basse-cour », et au-dessus de la légende principale : « Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produis beaucoup ». L'objectif de l'affiche était d'encourager la population française à préserver les aliments et autres denrées rares afin de soutenir l'effort de guerre. Contrairement aux nombreuses affiches conçues par des artistes professionnels, cette œuvre fut produite par un élève de 16 ans qui la signa de son nom, « G. Douanne ». L'affiche faisait partie d'une initiative soutenue par le gouvernement et mise au point vers la fin de la guerre, consistant à utiliser l'art des enfants pour l'effort de propagande nationale. En France, le Comité national de prévoyance et d'économies organisa un concours d'affiche ouvert aux écoliers, puis il publia plusieurs des meilleures réalisations.
Poules; Œufs; Approvisionnement alimentaire; Économie domestique; Affiches de guerre; Guerre mondiale, 1914-1918
English: This small poster, produced in France in 1918, features a hen sitting atop a pile of eggs beneath the caption, "Let's take care of the poultry," and above the main caption which reads: "I am a fine war hen. I eat little and produce a lot." The aim of the poster was to encourage the French population to conserve food and other scarce goods in order to support the war effort. Unlike many posters, which were produced by professional artists, this work was designed by a 16-year-old student, who signed his or her name as “G. Douanne.” The poster was part of a government-supported initiative, developed late in the war, to use children’s art in the national propaganda effort. The French Comité national de prévoyance et d'économies organized a poster contest for schoolchildren, and went on to publish many of the best entries.
Chickens; Eggs; Food supply; Home economics; War posters; World War, 1914-1918
中文: 这张小海报于 1918 年制作于法国,图中有一只母鸡,坐在一堆鸡蛋上,其上有标题:“好好照顾家禽”,其下为海报主标题:“我是一只战时好鸡。我吃得少,产得多”。此海报旨在鼓励法国人节约食物和其他稀缺物资,为战争胜利作出贡献。跟许多职业画家制作的海报不一样,这件作品是一名 16 岁的学生设计的,他/她的签名是“G·杜阿纳”。法国政府支持的行动在战争后期中使用儿童画作在全国宣传,这张海报就是这样产生的。法国国家养老金与储蓄委员会在中小学生中举办了海报竞赛,并出版了其中的许多最佳参赛作品。
鸡; 鸡蛋; 食品供应; 家庭经济; 战争海报; 第一次世界大战,1914-1918 年
Português: Este pequeno cartaz, produzido na França em 1918, representa uma galinha sentada sobre uma pilha de ovos, entre as legendas "Vamos cuidar das aves domésticas" e "Sou uma boa galinha de guerra. Como pouco e produzo muito". O objetivo do cartaz era incentivar a população a conservar os alimentos e outros bens escassos, a fim de apoiar o esforço de guerra. Ao contrário de muitos cartazes, que foram produzidos por artistas profissionais, este trabalho foi criado por uma estudante de 16 anos, que assinou seu nome como "G. Douanne". O cartaz era parte de uma iniciativa apoiada pelo governo, desenvolvido no final da guerra, para usar a arte infantil no esforço de propaganda nacional. O Comité national de prévoyance et d'économies da França organizou um concurso de cartazes para crianças e publicou os mais votados.
Galinhas; Ovos; Fornecimento de alimentos; Economia doméstica; Cartazes de guerra; Guerra Mundial, 1914-1918
العربية: يُظهر هذا الملصق الصغير، الذي صُمم في فرنسا عام 1918، دجاجة ترقد على كومة من البيض أسفل التعقيب، "دعونا نهتم بالدواجن"، وأعلى التعقيب الرئيسي الذي يقول: "أنا دجاجة مفيدة للحرب. آكل القليل وأُنتج الكثير." كان الهدف من المُلصق تشجيع السكان الفرنسيين على حفظ الأطعمة والسلع النادرة الأخرى لدعم المجهود الحربي. وبخلاف العديد من الملصقات التي أعدها فنانون محترفون، صمم هذا العمل طالب يبلغ من العمر 16 عاماً، ووقَّع باسمه أو باسمها "جي. داوان." كان الملصق جزءاً من مبادرة دعمتها الحكومة، وطُورت في نهايات الحرب، لاستخدام فن الأطفال في جهود الدعاية الوطنية. أعدت اللجنة الوطنية الفرنسية للإدارة والاقتصاد مسابقة ملصقات لطلاب المدارس، ونشرتْ بعد ذلك العديد من المشاركات المتميزة.
الدجاج; البيض; الإمدادات الغذائية; الاقتصاد المنزلي; ملصقات الحرب; الحرب العالمية، 1914-1918
Español: Este pequeño cartel, producido en Francia en 1918, presenta a una gallina sentada encima de un montón de huevos bajo el epígrafe: «Cuidemos a las aves de corral», y sobre el epígrafe principal que dice: «Soy una buena gallina de guerra: como poco y produzco mucho.». El objetivo del cartel era alentar a la población francesa a guardar alimentos y otros bienes escasos para apoyar las medidas de guerra. A diferencia de otros carteles, que eran producidos por artistas profesionales, esta obra fue diseñada por un estudiante de 16 años, de sexo desconocido, que firmó como «G. Douanne». El cartel fue parte de una iniciativa del gobierno, que se desarrolló a finales de la guerra, de utilizar el arte infantil en el esfuerzo nacional de propaganda. El comité nacional francés «de prévoyance et d'économies» organizó un concurso de carteles entre los colegiales, y publicó muchos de los mejores trabajos.
Pollos; Huevos; Suministro de alimentos; Economía doméstica; Carteles de guerra; Guerra Mundial, 1914-1918
Dato mellom 1914 og 1918
date QS:P571,+1914-00-00T00:00:00Z/8,P1319,+1914-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1918-00-00T00:00:00Z/9
Medium
Русский: Эстампы, фотографии
Français : Images, photographies
English: Prints, Photographs
中文: 图像, 摄影作品
Português: Imagens, Fotografias
العربية: مطبوعات، صور فوتوغرافية
Español: Imágenes, Fotografías
Dimensjonar
English: 1 print (poster) : lithograph, color ; 56 x 38 centimeters
Русский: Библиотека Конгресса
Français : Bibliothèque du Congrès
English: Library of Congress
中文: 国会图书馆
Português: Biblioteca do Congresso
العربية: مكتبة الكونغرس
Español: Biblioteca del Congreso
Plassering
Русский: Плакаты Первой мировой войны
Français : Affiches de la Première Guerre mondiale
English: World War I Posters
中文: 第一次世界大战海报
Português: Cartazes da Primeira Guerra Mundial
العربية: ملصقات من الحرب العالمية الأولى
Español: Carteles de la Primera Guerra Mundial
Place of creation
Русский: Франция
Français : France
English: France
中文: 法国
Português: França
العربية: فرنسا
Español: Francia
Merknader Original language title: Soignons la basse-cour. Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produis beaucoup
Referansar http://hdl.loc.gov/loc.wdl/dlc.361
Kjelde/Fotograf

http://dl.wdl.org/361.png


Lisensiering:

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

Dette verket er falt i det fri i Noreg, og dei landa som har opphavsrettsleg vernetid på 70 år etter opphavsmannen sin død, eller kortare.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

Filhistorikk

Klikk på dato/klokkeslett for å sjå fila slik ho var på det tidspunktet.

Dato/klokkeslettMiniatyrbileteOppløysingBrukarKommentar
gjeldande1. mars 2014 kl. 23:09Miniatyrbilete av versjonen frå 1. mars 2014 kl. 23:091 024 × 1 448 (2,37 MB)=={{int:filedesc}}== {{Artwork |artist = |author ={{ru|1=Дуанн, Г.}} {{fr|1=Douanne, G.}} {{en|1=Douanne, G.}} {{zh|1=G·杜阿纳}} {{pt|1=Douanne, G.}} {{ar|1=داوان، جي.}} {{es|1=Douanne, G.}} |title ={{ru|1=Позаботимся о...

Dei følgjande 5 sidene har lenkjer til denne fila: