Vitskap

Frå WikiquoteVitskapTeke frå Elizabeth Knowles. "T. H. Huxley", Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University Press. Utsegna stod i Collected Essays ‘Biogenesis and Abiogenesis’ frå 1893-4.
Opphavleg tekst:
«The great tragedy of Science—the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.»

Informasjon
Opphav: Thomas Henry Huxley

Kjelde:Collected Essays (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1893

Stikkord
vitskap
naturvitskap
den vitskaplege metoden
fakta
hypotesar
tragediar
ironi
«Den store tragedien innan vitskapen er drapet på ein vakker hypotese av eit fælt faktum.»


«Den store tragedien innan vitskapen er drapet på ein vakker hypotese av eit fælt faktum.»   Thomas Henry HuxleyTeke frå nobelprize.org
Opphavleg tekst:
«Theories cannot claim to be indestructible. They are only the plough which the ploughman uses to draw his furrow and which he has every right to discard for another one, of improved design, after the harvest. To be this ploughman, to see my labours result in the furtherance of scientific progress, was the height of my ambition, and now the Swedish Academy of Sciences has come, at this harvest, to add the most brilliant of crowns. Permit me once again to express to the Academy my deepest gratitude.»

Informasjon
Opphav: Paul Sabatier

Kjelde:Nobelforedraget til Paul Sabatier (tale)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1912
Seinare bruk

Sitert i Classics in stereoselective synthesis (Wiley-VCH, 2009) av Erick Moran Carreira og Lisbet Kvaerno.

Stikkord
teori
vitskap
plog
pløying
«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»


«Teoriar kan ikkje haldast for å vera uimotseielege. Dei er berre plogen som plogmannen bruker for å grava fura si og som han har einkvar rett til å forkasta for ei anna, av forbetra utforming, etter innhaustinga.»   Paul Sabatier